تاريخ تنظيم : 1387/03/21گزارش انبار كالا
صفحه1
Wrong
آخرين في خريدفي فروشموجودينام كالاگروه فرعيگروه اصليرديف
000hآدامسدارو1
31310313100اکسي توسين(نور) آدامسدارو2
000پارافين آدامسدارو3
39050390500زل پانوکسيل %5آدامسدارو4
000زولپيدم قرص 20 عدديآدامسدارو5
5438405697400گابرگولين 1 ميلي 20 عددآدامسدارو6
000مادوپار 125 ميلي 100 عدديآدامسدارو7
37900379000نيکورت-ترکسيگارآدامسدارو8
25761283370dobutamhne aps12.5 آمپولدارو9
192001920048آمپول اچ سي جي 2000آمپولدارو10
815968159690اچ ام جي آمپولدارو11
9760410225130اچ سي جيآمپولدارو12
40100404000اچ سي جي 2500 ميلي آمپولدارو13
31087322820امپول کليندامايسينآمپولدارو14
18585861924171-6اينترفرون 100 ميليآمپولدارو15
222230923033180اينترفرون120 ميليآمپولدارو16
12008126080اکسي توسين 10 واحدي اوزانآمپولدارو17
802284230اکسي توسين 5 واحدي اوزانآمپولدارو18
563263220اکسي توسين وارداتي مهشادآمپولدارو19
38110381100اکسي توسين( وارداتي نور)آمپولدارو20
1500001500000بريتليومآمپولدارو21
727072700بي پردينآمپولدارو22
391339130پاپاورين40ميليآمپولدارو23
42744453752پرولوتون دپوت 250 ميليآمپولدارو24
898508985030تتراکوزکتايد0/25آمپولدارو25
2360424717160تريامسينولونآمپولدارو26
1653016530120دگزاديک (دگزامتازون)10 عدديآمپولدارو27
1653001653008دگزامتازون 8ميلي 100 عدديآمپولدارو28
2066020660116دي تري کل (د3)10 عدديآمپولدارو29
101251012580ريلاکسي مول (متوکاربامول) 5 آمپولدارو30
960201005800سالبوتامول 2 ميلي 20 عدديآمپولدارو31
1050001050000سالبوتامول 50ميليآمپولدارو32
14800148000سديم بيکربناتآمپولدارو33
3204453204450سديم هيالگانآمپولدارو34
17800178000سديم کلرايد50ميليآمپولدارو35
2808702808700سوپرفکتآمپولدارو36
73100800005سولومدرول 500 آمپولدارو37
82910829101سين اتيکآمپولدارو38
8040008040000سين ويسکآمپولدارو39
3803739500100فرگمين 5000آمپولدارو40
000فرکايلآمپولدارو41
10862810862860فستيمون آمپولدارو42
1095001095000فستيمون75ميليآمپولدارو43
580958090ليستنون5%آمپولدارو44
68000680000متيل پردنيزلونآمپولدارو45
3170003170000متيل سولفکسايد500ميليآمپولدارو46
1314201119300هيدرالازين(هيدرو پرس)آمپولدارو47
14564152170هيدروکورتيزونآمپولدارو48
37130437130446ويال آنتي آرهاش(وينرو)آمپولدارو49
19301202200ويال مترونيدازولآمپولدارو50
385038500ويتامينkوريديآمپولدارو51
103981039830کلسي تو نين-50ميليآمپولدارو52
700070000کلسي تونينآمپولدارو53
76500765000آترونت دهانياسپريدارو54
912179121724آتروونتاسپريدارو55
30856323980اينهالر سالبوتامول 6ميلي گرماسپريدارو56
34500380000بکلومتازوناسپريدارو57
4578345783240بکلومتازون آپواسپريدارو58
2200027000162جرمورال ضد عفوني و خوشبو کننده اسپريدارو59
934509345095دسمو پرسيناسپريدارو60
380003800021ساواي-آنتي سپتيکاسپريدارو61
38000380000ساواي-ضدسوختگياسپريدارو62
5310805310800سوپرفکتاسپريدارو63
55000550000سينکس(ويکس)اسپريدارو64
94809991300مينريناسپريدارو65
46200462000نيترولينگوالاسپريدارو66
58620586209کامبيونتاسپريدارو67
3290173290170کلسي تونين اسپرياسپريدارو68
32645326452آلفاپماددارو69
328134450053ادکورتيل پماددارو70
3818203818207اليدلپماددارو71
1065381305285اليزپماددارو72
31200350000تريا مسينولون دهاني پماددارو73
14372915056611دايونکس پمادپماددارو74
11500011500023کنتراکتيوبکسپماددارو75
28072029661019الگلوتامين 300 گرميپودر دارو76
3002823220331امينو پرو 1000 گرميپودر دارو77
2366072500002مالتودکس 1600 گرميپودر دارو78
4330184914915مگامس 2000 گرميپودر دارو79
88000880000مکمل انرژي زا مگابکسيک 300 پودر دارو80
28873530508020هاي کراتايد 300 گرميپودر دارو81
31280231280219وي کريم 1000 گرميپودر دارو82
18046319067817کراتين 300 گرميپودر دارو83
1981001981000ترک سيگار-7عدديچسبدارو84
5980600زخم فوجيکاچسبدارو85
62500625000ضددرد ديکلوفناک-5عدديچسبدارو86
12000130000موش رت استاپ ايتاليائئچسبدارو87
666670000نيتروگليسيرين 0/2چسبدارو88
390503905020پانوکسيل %5ژل دارو89
193772156442دهاني زل کليرژل دارو90
398803988049زل پانوکسيل ده درصدژل دارو91
600000سالمارينژل دارو92
24705382500ليپوزيک زل چشمي ژل دارو93
27000270000سوئيت اندلو-100عدديساشهدارو94
14500145000سوئيت اندلو-50عدديساشهدارو95
89425894250استئوکرشربتدارو96
96491964910زادوتينشربتدارو97
774438113084زيتروماکسشربتدارو98
1401601401604سديم والپرواتشربتدارو99
1205361205361سيپروفلوکساسينشربتدارو100
24297242970فروگلوبينشربتدارو101
80000800000فلوکستين(پروزاک)شربتدارو102
1310001310000فني تويين500ميليشربتدارو103
31305313050گريب ميکسچرشربتدارو104
5100000متيليوم شربتشربتدارو105
58600586000نوتروپيلشربتدارو106
4100041000207کيديکرشربتدارو107
12550013148082اساکول شياف شيافدارو108
1526091526093ديازپام 10 اليت داروشيافدارو109
7780778015ديازپام 10 ميليشيافدارو110
13739613739617ديازپام 5 ميليشيافدارو111
1121701121700سيکلوژست200شيافدارو112
177390178680190سيکلوژست400شيافدارو113
33660336600ناپروکسن 500 ميليشيافدارو114
336003360048پانوکسيل 10%شيشهدارو115
23700237000سوئيت اندلو 40 گرميشيشهدارو116
37000370000سوئيت اندلو 80 گرميشيشهدارو117
1364013640000mirapexin 0/18 عددقرصدارو118
338303383000400mirapexin0/7 عددقرصدارو119
7977207977202nexium 40 mgقرصدارو120
5105525615820Requip 0/25 mgقرصدارو121
1533001533000requip 0/5 قرصدارو122
3528903728704zma 90 عدديقرصدارو123
37500375000آپو نيترازپامقرصدارو124
5161805161800اراوا 3 عدديقرصدارو125
595205952090اريترومايسين 200 م گ 120 عدديقرصدارو126
9912099120339اريترومايسين 400 م گ 120 عدديقرصدارو127
109004010900400اريسپت 10 ميلي 28 عدديقرصدارو128
7995128375642اريسپت5 ميليقرصدارو129
20350203500اسئوفز 10 (ده عددي)قرصدارو130
265700278300178اساکول 400 صد عدديقرصدارو131
8017408017404اسپيرواقرصدارو132
704400490000اسپيرومايسين-24عدديقرصدارو133
62872628726استئوکر 30 عدديقرصدارو134
2140021400385استامينوفن کديين 300/10م گ قرصدارو135
52530550208استاي ويلقرصدارو136
23494823494844اسنترا100ميلي-28عدديقرصدارو137
2348023500182اسيتل سيستئين جوشان _ بسته ايقرصدارو138
5003605003600اگزلون6ميلي-28عدديقرصدارو139
3790037900762الپروازلام0.5 آپو-100عدديقرصدارو140
3000004170000الکوريل 20ميليقرصدارو141
1871871871870اويستا14عدديقرصدارو142
40726040726019اويستا-28عدديقرصدارو143
1240012400175ايبوپروفن 400 م گ 100 عدديقرصدارو144
2050002050008ايمنوپلاست قرصدارو145
0475000ايندوکسان 50ميليقرصدارو146
63000630000ايندوکسان50ميليقرصدارو147
4170004170000ايکورديل20ميلي-60عدديقرصدارو148
105644105644112اکويين 0/625(98 عددي)قرصدارو149
17071617071680اکويين 1/250 (98 عددي)قرصدارو150
1050001050005اکيناسه به اضافه روي و ويتامين ثقرصدارو151
660006600040بايوسايکلووير 400 م گ 30 عدديقرصدارو152
3966039660110بايوکسال 20 م گ 60 عدديقرصدارو153
6942069420120بايوکسال 40 م گ 60 عدديقرصدارو154
743707437055بايوکسامين 100 م گ 30 عدديقرصدارو155
381903819060بايوکسامين 50 م گ 30 عدديقرصدارو156
90000900000باکلوفنقرصدارو157
1794001883000بتانکول 100 عدديقرصدارو158
1730001730000بتانکول نور قرصدارو159
1800001800003بتاهستينقرصدارو160
132750000بوپروپين 100 ميلي 100 عدديقرصدارو161
5025005025000بوپروپيون 150 ميلي 60 عدديقرصدارو162
5730005730001بوپروپيون 60 عددي نور 100 م گ قرصدارو163
605006310010پرپا فنون قرص 50 عددي(150 قرصدارو164
1214001266008پروپافنون 300 ميلي 50 عدديقرصدارو165
835008350011پريميدون 250 ميليقرصدارو166
73043673043619پلاويکس-28عدديقرصدارو167
95700957000پنتوکسي فيلين آپوقرصدارو168
75000880000پودر مکمل انرژي زا قرصدارو169
15650015650017ترازوسين 2 م گ آپوقرصدارو170
717307173010ترامادول100ميلي-30عدديقرصدارو171
3287003287000تربينافين25ميلي-14عدديقرصدارو172
85650856504تگر تول200-50عدديقرصدارو173
1175001175000تگرتول400ميلي-30عدديقرصدارو174
9228009228000توپاماکس 50 ميلي 60 عدديقرصدارو175
165540018209401توپوماکس 100قرصدارو176
3422003585000تيزانيدين قرص 100 عدديقرصدارو177
78000780000تيزانيدين-30عدديقرصدارو178
800008000027جويدني مولتي با طعم شکلاتقرصدارو179
800008000013جويدني مولتي همراه آهنقرصدارو180
800008000020جويدني مينيرال با طعم هاي قرصدارو181
1302971304254جينسينگ + امگا 3قرصدارو182
10665411124615داستينکس 0/5قرصدارو183
698006980031داکسپين10آپوقرصدارو184
7840078400-3داکسپين25آپوقرصدارو185
3860003560008دپاکين500ميلي-100عدديقرصدارو186
5100005200000دترسيتول 56 عددي قرص 2 ميليقرصدارو187
16618017407627دترسيتول1ميلي-28عدديقرصدارو188
1924442016000دترسيتول2ميلي-28عدديقرصدارو189
1800002584000دزيپرامين25ميلي-100عدديقرصدارو190
6050062800150دونورين 10 ميلي 100 عدديقرصدارو191
792007920013دونورين25 ميلي 100 عدديقرصدارو192
59400594000دوکسيم قرص 30 عدديقرصدارو193
60000600000ديان قرص 21 عدديقرصدارو194
95250952500ديپنيسيلامين 250 ميلي 50 عدديقرصدارو195
8400840030ديگوکسين 28 عدديقرصدارو196
000ربيتول 200 ميلي 84 عدديقرصدارو197
6735606735600ريسپريدون4ميلي-20عدديقرصدارو198
2055002055000زادتين قرص 100 عدديقرصدارو199
1293001293000زانکس 0/5 -100 عدديقرصدارو200
4531164972500زفيکس قرص 28 عدديقرصدارو201
1145201145204زولپيدم 10 ميلي 28 عددي نورقرصدارو202
590206180020زولپيدم 20 عدديقرصدارو203
10834527202543زولوفت50ميلي15عدديقرصدارو204
7150008880000زيبان 150ميلي-60عدديقرصدارو205
52000520000ساندوميگرن30ميليقرصدارو206
4080004080004ساينومت (ايزوکام)100 ميليقرصدارو207
4080004080001ساينومت (ايزوکام)250ميليقرصدارو208
43500435000سديم والپرات 200 ميليقرصدارو209
000سرترالين 100قرصدارو210
15338415338431سرترالين50-28عدديقرصدارو211
7890407890400سرکساتقرصدارو212
2479024790275سفکسيم 200 م گ 10 عدديقرصدارو213
4545045450330سفکسيم 400 م گ10 عددي قرصدارو214
17000170000سوئيت اندلو-100عدديقرصدارو215
27000270000سوئيت اندلو200عدديقرصدارو216
36000360000سوئيت اندلو300عديقرصدارو217
672006960022سوتا هگزال 80 قرصدارو218
85200870006سوتالول30ميلي-100عدديقرصدارو219
2350023500200سوستاک 6/4 50 عدديقرصدارو220
1577001917448سولفاسالازين 500 ميلي 112 عدديقرصدارو221
5450405450401سياليس 20 ميلي 4 عدديقرصدارو222
1370001370000سيتالوپرام-28عدديقرصدارو223
60000600004سيتريزين آپو-30عدديقرصدارو224
31044031044016سيفرول 0/18 قرص 30 عدديقرصدارو225
836783660سيفرول0.25هرعددقرصدارو226
7148407148400سينگلار 5 ميلي 28 عدديقرصدارو227
7148407148400سينگلاير10ميلي-28عدديقرصدارو228
2435002435009فلوتاميد قرصدارو229
156825015682500فمارا 2/5- 30 عددقرصدارو230
59220542708فوليک اسيد 90 عدديقرصدارو231
2126102126100فينوپرشياقرصدارو232
3884103884102قرص ليپيتور 10 ميلي 30 عدديقرصدارو233
6508807951203قرص ليپيتور 20 ميلي 30 عدديقرصدارو234
16440017220019قرص نوروسک 5 ميليقرصدارو235
2154002256000قرص کاروديلول 25 ميلي 100 قرصدارو236
4400004400003گاباپنتين 100نورقرصدارو237
000گاباپنتين 300 قرص 100 عدديقرصدارو238
7800007800003گاباپنتين 300 نورقرصدارو239
5970006202003گابرگولين1ميلي-20عدديقرصدارو240
27830027830039گلوکزامين کنروانتين+ام اس امقرصدارو241
93700937006گلوکوفاج (متفورمين) 100 عدديقرصدارو242
3650036500431گلي بورايدآپو-100عدديقرصدارو243
9120000گلي کباي 100 ميلي 30 عدديقرصدارو244
3090002910000گلي کباي100ميليقرصدارو245
2320001900000گلي کباي50-90عدديقرصدارو246
2090002090000گلي کباي50ميلي-90عدديقرصدارو247
413004130040لاموبيژين 50 م گ 100 عدديقرصدارو248
446404464033لاموبيوژين 100 م گ 100 عدديقرصدارو249
3200003615700لاميزيلقرصدارو250
3677703510520لاميکتال100-30عدديقرصدارو251
2077892077890لاميکتال50-30عدديقرصدارو252
51800542507لاکتيز(50عددي)قرصدارو253
4770002820000لپونکس100-50عدديقرصدارو254
68300780008لو پراميد آپو 100 عدديقرصدارو255
18486184860لوپراميد آپو قرص 2 ميلي 18 عدديقرصدارو256
61300674300لووتيروکسين سديم 100 عدديقرصدارو257
330403304058لووتيروکسين سديم 28 عددي قرصدارو258
209002090085ليتيزن (20عددي)قرصدارو259
88200926100مادوبار 250 ميلي 30 عددي قرصقرصدارو260
1980001545600مادوبار 250 ميلي کبسول 60 عدديقرصدارو261
32868332868310مادوپار 125 ميلي 100 عدديقرصدارو262
3000003000001مادوپار 250 ميلي 100 عدي اپوقرصدارو263
1070001021000مادوپار125-60عددي قرصدارو264
52800528000مادوپار125ميلي-30عدديقرصدارو265
3000003060004مادوپار250ميلي-100عدديقرصدارو266
3760003930008ماينوکسيديل قرصدارو267
55700557002متفورمين آپو-100عدديقرصدارو268
291502915024متفورمين بروت 50 عدديقرصدارو269
18320000متليوم قرص 100 عدديقرصدارو270
735007350025متليوم-30عدديقرصدارو271
64560704000متليوم40عدديقرصدارو272
33150331500متو تروکسات 2/5- 50 عدديقرصدارو273
4368043680116مخمر تاب لوور ويتار مونيل فرانسه قرصدارو274
2261002261007مزسترولقرصدارو275
2230002230000مستينون 10 ميلي 100 عدديقرصدارو276
60000604008مستينون60ميلي-20عدديقرصدارو277
1670001670004مگاترون 100 عدديقرصدارو278
1048601048600موبيک قرص 14 عدديقرصدارو279
1310001500000موبيک7.5ميلي-30عدديقرصدارو280
18990020800016مولتي ويتامين (بوسکوجن آمريکا)قرصدارو281
1050001050000مولتي ويتامين +ميوه+سبزيجاتقرصدارو282
1050001050000مولتي ويتامين و مينرال بدون شکرقرصدارو283
10500010500017مولتي ويتامين و مينيرالقرصدارو284
6089406379205مينيرين 30 عدديقرصدارو285
32910329100نرمودوپينقرصدارو286
730073000نيترازپام-30عدديقرصدارو287
2750027500209نيتروکانتين 2/6 سوستاکقرصدارو288
470004700090نيتروکانتين 6/4 سوستاکقرصدارو289
1247101304100نيمودوپين 30 عدديقرصدارو290
4800004800005نيمودوپين-100عدديقرصدارو291
3296703296700هلتونقرصدارو292
15651015651014وان ديليقرصدارو293
296761313559-1وي کمپلکس 300قرصدارو294
10500010500013ويتامين ثقرصدارو295
851408919010ويتامين ث 90 عدديقرصدارو296
1168651168659ياسمين قرص 21 عدديقرصدارو297
2410002410003يسنال 10 م 28 عدديقرصدارو298
1704001704003يسنال 5 ميلي 28 عدديقرصدارو299
1500001500000کاربامازپينقرصدارو300
8375087350102کاروديلول 12/5 (50 عدديقرصدارو301
10025010025068کاروديلول 25 (50عدديقرصدارو302
2154002256000کاروديلول 25 ميلي 100 عددي قرصدارو303
7530071750110کاروديلول 6/25 (50 عدديقرصدارو304
584361995000کاروديلول12.5-100عدديقرصدارو305
608726087230کاروديلول12.5-28عدديقرصدارو306
52360658500کاروديلول25ميلي-28عديقرصدارو307
48692486920کاروديلول6.25-28عدديقرصدارو308
273000273000کاروديلول6.25ميلي-28عدديقرصدارو309
21880023000035کاهش وزن ديت فرمولاقرصدارو310
231800023180002کپرا 500 ميلي 100 عدديقرصدارو311
4130047500274کتوتيفن (دنرل)قرصدارو312
21636213630کتوتيفن 30عدديقرصدارو313
11484114840کتوتيفن-30عدديقرصدارو314
550000550000کردکس12.5-100عدديقرصدارو315
6645006445002کردکس25ميليقرصدارو316
14742017043627کلاريترومايسين500قرصدارو317
4700004700000کلاسيد500-14عدديقرصدارو318
000کلپرمين کپسولقرصدارو319
72000720000کلسيم +منيزيم+رويقرصدارو320
10500010500013کلسيم +ويتامين دقرصدارو321
1087801087800کلسيم بلاس120 عدديقرصدارو322
725007590036کلسيم دي ويوا 100 عدديقرصدارو323
28600286000کلسيم دي-100عدديقرصدارو324
94009400کلوزاپين قرصدارو325
112230117480255کلوفاک رتارد 30 عدديقرصدارو326
141500000کمتان 200 ميليقرصدارو327
1730001716000آزپتقطرهدارو328
16700018180018آلفاگانقطرهدارو329
44000440000اتوسپورينقطرهدارو330
67380704400ارتلاک (اشک مصنوعي)قطرهدارو331
305223612210اسنوتيزرقطرهدارو332
35000350000اوتروفين قطرهقطرهدارو333
86362904748بريمونيدين (آلفاگان)قطرهدارو334
1385201385200تروزپتقطرهدارو335
1187331246690زادتين چشميقطرهدارو336
190081900840زالابايوست 0/005قطرهدارو337
46700467000سيکلوپنتولاتقطرهدارو338
9814103050سيکلوپنتولات 0/5قطرهدارو339
34000340000ليکويفيلمقطرهدارو340
33000400000مايع لنز ماکسيما 100 ميليقطرهدارو341
3835038350158ميمقطرهدارو342
45100451000ولتارنقطرهدارو343
7000120001008دافع حشرات خارجي-هرعددقلمدارو344
600066000دافع حشرات-هرعددقلمدارو345
315031500مرطوب کننده نمسارقلمدارو346
1920001920000بارداري خارجينوار تست بارداريدارو347
585058500تخمک گذارينوار تست بارداريدارو348
900001000000تست نواري يورين 100 عددينوار تست بارداريدارو349
550055000حشيش-هرعددنوار تست بارداريدارو350
13500014850025ديما آلمان 100 عددينوار تست بارداريدارو351
4600500075رز-هرعددنوار تست بارداريدارو352
200024002200لاوين-هرعددنوار تست بارداريدارو353
585058500مرفين خارجي-هرعددنوار تست بارداريدارو354
23003000352مرفين -هرعددنوار تست بارداريدارو355
220024000نوار تست بارداري رز مهشادنوار تست بارداريدارو356
143015600نوار تست بارداري رويال مهشادنوار تست بارداريدارو357
10320001032000630vandral عدديکپسولدارو358
3256403419083lescol xl 80 mgکپسولدارو359
5040050400200آموکسي سيلين 500 ميلي 100 کپسولدارو360
1487414874505ازيترومايسيسن 250 ميلي 6 عدديکپسولدارو361
3180003180002افکسور 37/5کپسولدارو362
1789361789360افکسور75ميلي-14عدديکپسولدارو363
5819245819248اگزلون 1/5 ميلي کپسول 28 عدديکپسولدارو364
58192458192420اگزلون 3 ميلي 28 عدديکپسولدارو365
58192458192410اگزلون 4/5 ميلي 28 عدديکپسولدارو366
58192458192410اگزلون 6 ميلي کپسول 28 عدديکپسولدارو367
1160001220007امگا 3 (بوسکوجن آمريکا)کپسولدارو368
51779517799امگا 3 ويتار مونيل فرانسهکپسولدارو369
1629901721701امگا 3.6.9کپسولدارو370
82000859000امگاتري-100عدديکپسولدارو371
223050223050208ايزوترتينوئين-30عددي( آکنوتون)کپسولدارو372
2243402243407ايزوترتينويين 20 عددي مهشادکپسولدارو373
198301983038بايوپنتين 100 ميلي 30 عددکپسولدارو374
5105005348001پا نکراتينکپسولدارو375
19098020004012پرزرويزن لوتئين(مکمل غذايي کپسولدارو376
934209342021پيازوکليدين 300 ميليکپسولدارو377
16070160700ترامادول-20عدديکپسولدارو378
1150001150000ترامادول50ميلي-100عددکپسولدارو379
1846001842000دوکسيم-60عدديکپسولدارو380
138700014350001ديازوکسايد 100 ميلي 100 عدديکپسولدارو381
4105004300000ديازوکسايد 25 ميلي 100 عدديکپسولدارو382
2165402268004رتينات0 6 عددي(امگا 3 چشمي)کپسولدارو383
8322728738850زنيکالکپسولدارو384
118440011844001زينکال-84عدديکپسولدارو385
2049002165409سافت زل CLA1000کپسولدارو386
41000000سرکسات 20 ميليکپسولدارو387
522005220072سفالکسين 250 ميلي 120 عدديکپسولدارو388
8868088680200سفالکسين 500 ميلي 120 عدديکپسولدارو389
843084300سلبايوکس 30 عدديکپسولدارو390
860309000033سلبرکس 200 ميلي 10 عدديکپسولدارو391
9712010174071سلبرکس-20عدديکپسولدارو392
2085002085000فراديلکپسولدارو393
27288028587045فلومکس0.4-30عدديکپسولدارو394
5015005015000فوزماکس70ميلي-4عدديکپسولدارو395
2500025000-5فيفول 30 عدديکپسولدارو396
1000001000000گاپاپنتين آپو300ميليکپسولدارو397
1232004700000گاپاپنتين100ميلي-100عدديکپسولدارو398
20000020000011گلوگزامين +کندروايتين (ويوا)کپسولدارو399
58500600001منو پاسکپسولدارو400
165200165400101هيدروکسي اوره 500 آپوکپسولدارو401
715807566020ويتامين 1ي 1000کپسولدارو402
346803666034ويتامين آ 10000کپسولدارو403
381604032059ويتامين اي 400کپسولدارو404
50500کپسول500-خاليکپسولدارو405
4848050904264کلپرمين-20عدديکپسولدارو406
3440034400159کليندامايسينکپسولدارو407
18762019824013کوآنزيم Q10 کپسولدارو408
1750001750006کوبيکس کپسولدارو409
1354601439160آلداراکرمدارو410
84135850001افوديکسکرمدارو411
2010002010000اليدلکرمدارو412
521745217426پرمارينکرمدارو413
1640001640000دايونکسکرمدارو414
140001540023اسپيد هالردستگاهلوازم پزشکي415
3480003480009اندازه گيري قند خوندستگاهلوازم پزشکي416
25500255000باند ارتوبدي 3 اينچ فايبر گلاس نيل دستگاهلوازم پزشکي417
42500425000باند ارتوبدي 5 اينچ فايبر گلاس نيل دستگاهلوازم پزشکي418
34000340000بلند ارتوبدي 4 اينچ نيل کستدستگاهلوازم پزشکي419
260028600پوار بينيدستگاهلوازم پزشکي420
390004400011تب سنج DT_111دستگاهلوازم پزشکي421
2400002500004تب سنج ET_100دستگاهلوازم پزشکي422
126500013000001تست قند+کلسترول+تري گليسيريندستگاهلوازم پزشکي423
1130012300185تقويم داروييدستگاهلوازم پزشکي424
18001870109دارو دهنده نوزاددستگاهلوازم پزشکي425
135001485046دستگاه بهدم اطفالدستگاهلوازم پزشکي426
115001155070دستگاه بهدم بزرگسالدستگاهلوازم پزشکي427
13000143000دم يار نوزاددستگاهلوازم پزشکي428
300003300015شير دوشدستگاهلوازم پزشکي429
6485006800003فشار خون امروندستگاهلوازم پزشکي430
7980002600000فشارخوندستگاهلوازم پزشکي431
12003000937قاشق داروئيدستگاهلوازم پزشکي432
19001900389قطره چکان داروئيدستگاهلوازم پزشکي433
6000001قلم خونگيريدستگاهلوازم پزشکي434
27500275000لنست اکيو چکدستگاهلوازم پزشکي435
900001100004لنست اکيو چک 200 عدديدستگاهلوازم پزشکي436
51670540000مايع لنز سوينکر 120 م ل دستگاهلوازم پزشکي437
400004400028مايع لنز ماکسيما 100 ميليدستگاهلوازم پزشکي438
500005200048مايع لنز ماکسيما 250دستگاهلوازم پزشکي439
1690001760007نوار اکيو چک 50 عدديدستگاهلوازم پزشکي440
2600002700001نوار تست تري گليسيريددستگاهلوازم پزشکي441
1750001900002نوار تست قند دستگاه 3 کارهدستگاهلوازم پزشکي442
2600002700000نوار تست کلسترولدستگاهلوازم پزشکي443
001ژاپنيروپوشلوازم پزشکي444
17000170001پارافين ا ليتريمايعمحصولات فارابي445
30000300005پروپيلن گليکول 1 ليتريمايعمحصولات فارابي446
18000180000گليسرين 1ليتريمايعمحصولات فارابي447
57000636000پايه فارابي 1کيلوييکرممحصولات فارابي448
55255525-3وازلين اطفال 100گرميکرممحصولات فارابي449
5100510045وازلين اطفال تيوپيکرممحصولات فارابي450
4250425053وازلين بهداشتي تيوپيکرممحصولات فارابي451
425042507وازلين هيدراته(بهداشتي)100گرميکرممحصولات فارابي452
127512750وازلين هيدراته(بهداشتي)30 گرميکرممحصولات فارابي453
350003500018وازلين هيدروفيل1کيلوييکرممحصولات فارابي454
680068000کرم بادامکرم آرايشيمحصولات فارابي455
59505950-1کرم توت فرنگيکرم آرايشيمحصولات فارابي456
595059500کرم سيبکرم آرايشيمحصولات فارابي457
595059500کرم گل بنفشکرم آرايشيمحصولات فارابي458
595059500کرم گل زردکرم آرايشيمحصولات فارابي459
595059500کرم موزکرم آرايشيمحصولات فارابي460
595059500کرم نارگيلکرم آرايشيمحصولات فارابي461
595059500کرم هلوکرم آرايشيمحصولات فارابي462
130001500040برچسب داروئيپاکت داروييمواد اوليه463
8010012750پاکت داروييپاکت داروييمواد اوليه464
900990-101شيشه 120پاکت داروييمواد اوليه465
12501380100شيشه 250پاکت داروييمواد اوليه466
800880100شيشه 60پاکت داروييمواد اوليه467
951103000کپسول خاليپاکت داروييمواد اوليه468
24000024750010آلومينوم کلرايد 500گرميپودرمواد اوليه469
2000002200004ائوزين 500 گرميپودرمواد اوليه470
1250001600008اريترومايسين100گرميپودرمواد اوليه471
350003850016اسيدسيتريک500گرميپودرمواد اوليه472
15000170004اوره 100 گرميپودرمواد اوليه473
660006600022اوره500گرميپودرمواد اوليه474
44000440000اکسيد تيتانپودرمواد اوليه475
3200003520000بتامتازون 10 گرميپودرمواد اوليه476
5500005500002بنزيل پواکسايد250گرميپودرمواد اوليه477
1130001210002بوريک اسيدپودرمواد اوليه478
1500001375004پابا500گرميپودرمواد اوليه479
1800001980000پتاسيم سيترات 1 کيلوئئپودرمواد اوليه480
000پروژسترون 50 گرميپودرمواد اوليه481
5170005500006پروژسترون100گرميپودرمواد اوليه482
12500013750010پودرزينک سولفات500گرميپودرمواد اوليه483
325000361108پودوفيلين0 5 گرميپودرمواد اوليه484
22000220007تارتاريک اسيد100گرميپودرمواد اوليه485
60000660000تري سيترات پتاس500گرميپودرمواد اوليه486
300003500021تري سيترات سديم 500 گرمپودرمواد اوليه487
2700002700100دگزامتازون 5 گرميپودرمواد اوليه488
1200001595003دکسپانتنول 100 گرميپودرمواد اوليه489
2700003300004رتين آ10گرميپودرمواد اوليه490
80000880000رزسينول100گرميپودرمواد اوليه491
25000270002زينک اکسايدپودرمواد اوليه492
1700001870000سالسيليک اسيد 500 گرميپودرمواد اوليه493
1000001100009سالسيليک اسيد500گرميپودرمواد اوليه494
15000170004ساليسيليک اسيدپودرمواد اوليه495
82500825001سي ام سي خوراکيپودرمواد اوليه496
2300002530005گلي کوليکپودرمواد اوليه497
20000220000گوگرد 100 گرميپودرمواد اوليه498
50000825003گوگرد250گرميپودرمواد اوليه499
2650003300006ماينوکسيدديل پودر100گرميپودرمواد اوليه500
2400002640002مترونيدازولپودرمواد اوليه501
50000220004هيپوسولفيت سديم500گرميپودرمواد اوليه502
20000220000هيدروکينون 100 گرميپودرمواد اوليه503
1000001100004هيدروکينون500گرميپودرمواد اوليه504
15000170002ويتامين ث 100 گرميپودرمواد اوليه505
1583301583305ويتامين ث پودر500گرميپودرمواد اوليه506
82500825000ويتامين ث250گرميپودرمواد اوليه507
950001045004کلاژن 10 گرميپودرمواد اوليه508
2450002700008کليندامايسين100گرميپودرمواد اوليه509
2500002750004کوجيک اسيد50گرميپودرمواد اوليه510
880880425100گرمي درب پيچقوطيمواد اوليه511
660660020 گرميقوطيمواد اوليه512
12001400280240ميليقوطيمواد اوليه513
900104531730دوجدارهقوطيمواد اوليه514
2400270041030گرمي ببکيقوطيمواد اوليه515
1950110024545دوجدارهقوطيمواد اوليه516
2350261051050گرمي ببکيقوطيمواد اوليه517
95095033760صدفيقوطيمواد اوليه518
670737060گرمي درب پيچقوطيمواد اوليه519
1200110033070 ياردليقوطيمواد اوليه520
225025004بيد پلاست 50 گرميقوطيمواد اوليه521
1001000پاکت داروئيقوطيمواد اوليه522
7070810ليبل داروئيقوطيمواد اوليه523
33000330000آب اکسيژنهمايعمواد اوليه524
1000001100004آب اکسيژنه 2/5 ليتريمايعمواد اوليه525
80000665509اسيداستکمايعمواد اوليه526
275003300010ايزوپروپيل الکلمايعمواد اوليه527
2365002365003بنزويل بنزواتمايعمواد اوليه528
30000330003پارافينمايعمواد اوليه529
325003300011پروپيلن گليکولمايعمواد اوليه530
62500687503تار 250 گرميمايعمواد اوليه531
1800001980001تنطور بنزونمايعمواد اوليه532
40000440009گليسرينمايعمواد اوليه533
80000935004لاکتيک اسيدمايعمواد اوليه534
99000990002ويتامين آ100گرميمايعمواد اوليه535
99000990000ويتامين اي100گرميمايعمواد اوليه536
1850002035009کلوديون بازمايعمواد اوليه537
3800004180000کلوديون پانراکمايعمواد اوليه538
900009900045اسرين 2کيلويي 200%کرممواد اوليه539
1100001210000اسرين 400%کرممواد اوليه540
682006820021اسرين اروند 2/5 کيلوکرممواد اوليه541
45100451001وازلين2کيلوييکرممواد اوليه542
56500621509والين 3 کيلوييکرممواد اوليه543
6500072200-6کرم پايه فارابيکرممواد اوليه544
32000352000کلد کرم اروندکرممواد اوليه545
535005885027کلد کرم ناديا 1 کيلوييکرممواد اوليه546
60000600000ژل کرم خاويار نلاژلمواد بهداشتي آرايشي547
78000780000ژل کرم دورچشم نلاژلمواد بهداشتي آرايشي548
900090000ما سک الوئه وراژلمواد بهداشتي آرايشي549
500005000093آلوئه ورا 250 م لشامپومواد بهداشتي آرايشي550
330583305839پلي تارشامپومواد بهداشتي آرايشي551
500005000096جوانه گندم 250 م لشامپومواد بهداشتي آرايشي552
39500395000جينگو بيلو باشامپومواد بهداشتي آرايشي553
395003950030ضد شوره آلوئه ورا200 م لشامپومواد بهداشتي آرايشي554
39500395005ضد شوره جوانه گندم200 م لشامپومواد بهداشتي آرايشي555
395003950028ضد شوره ويتامين 200E م لشامپومواد بهداشتي آرايشي556
460005000062ويتامين250E م لشامپومواد بهداشتي آرايشي557
3500035000721T.C.Cدرصد100 گصابونمواد بهداشتي آرايشي558
29500350000آرنيکا مونتاناصابونمواد بهداشتي آرايشي559
420004200076آلوئه ورا 125 گصابونمواد بهداشتي آرايشي560
160002100026آووکادوصابونمواد بهداشتي آرايشي561
1500015000352بادام100گصابونمواد بهداشتي آرايشي562
1000010000115بچه 100 گصابونمواد بهداشتي آرايشي563
2100015000352پروتکتيو100گصابونمواد بهداشتي آرايشي564
420004200074جوانه گندم 125گصابونمواد بهداشتي آرايشي565
295003500024جينکو بيلو باصابونمواد بهداشتي آرايشي566
1600016000-5داکستروزصابونمواد بهداشتي آرايشي567
112501125034زيتون 100 گصابونمواد بهداشتي آرايشي568
295002950024سندرولصابونمواد بهداشتي آرايشي569
2100021000234سورگراس100گرميصابونمواد بهداشتي آرايشي570
210002100058شيرعسل100گصابونمواد بهداشتي آرايشي571
35300353000صابون بادام شيرين برساون(5+1 صابونمواد بهداشتي آرايشي572
35300353000صابون گليسيرينه برساون 6 صابونمواد بهداشتي آرايشي573
250002500021صندل 125 گصابونمواد بهداشتي آرايشي574
14000140000عروسکي 100 گصابونمواد بهداشتي آرايشي575
25000250000قرصي پوليا 70 گصابونمواد بهداشتي آرايشي576
250003000084گليسيرين عسلي 250 گرميصابونمواد بهداشتي آرايشي577
2100021000252گليسيرينه 125 ميليصابونمواد بهداشتي آرايشي578
10500125000گليسيرينه ميوه اي125گصابونمواد بهداشتي آرايشي579
350004200034لوفا125گصابونمواد بهداشتي آرايشي580
25000250000لوکس معطر 125 گصابونمواد بهداشتي آرايشي581
50000500000مايع آلوئه ورا500 م لصابونمواد بهداشتي آرايشي582
50000500000مايع جوانه گندم500 م لصابونمواد بهداشتي آرايشي583
50000500000مايع500E م لصابونمواد بهداشتي آرايشي584
000نيترو کانتين 2/6سوستاکصابونمواد بهداشتي آرايشي585
160002100031هفت ادويه125 گصابونمواد بهداشتي آرايشي586
420004200082ويتامينه125Eگرميصابونمواد بهداشتي آرايشي587
25000250000کالاندولا 125 گصابونمواد بهداشتي آرايشي588
147891875076کرم100گصابونمواد بهداشتي آرايشي589
350003500095کرمدار 25%صابونمواد بهداشتي آرايشي590
1500018750140کل بابونه125گصابونمواد بهداشتي آرايشي591
39500395000لوسيون بدن چهار گل 200 م للوسيونمواد بهداشتي آرايشي592
39500395000لوسيون بدن چهارگللوسيونمواد بهداشتي آرايشي593
7208761615لوسيون بعد از اپيلاسيون سليکالوسيونمواد بهداشتي آرايشي594
36000360000لوسيون تقويت مو نلالوسيونمواد بهداشتي آرايشي595
21960224000موم کلاسيک سليکالوسيونمواد بهداشتي آرايشي596
900090000الوورا نلاماسکمواد بهداشتي آرايشي597
900090000تامرون نلاماسکمواد بهداشتي آرايشي598
900090000خيار نلاماسکمواد بهداشتي آرايشي599
30000300005آلوئه وراکرممواد بهداشتي آرايشي600
30000300000آلوئه ورا 100 م لکرممواد بهداشتي آرايشي601
30000300005جوانه گندم 100 م لکرممواد بهداشتي آرايشي602
11000110000خمير ريش 75 گکرممواد بهداشتي آرايشي603
300003000018ويتامين اي 100 م لکرممواد بهداشتي آرايشي604
000کرم دور چشم کرم نلامواد بهداشتي آرايشي605
26000260000کرم نلا دپيلکرم نلامواد بهداشتي آرايشي606
20000200000کرم نلا مامکرم نلامواد بهداشتي آرايشي607
40,574